ข้อตกลงสัญญามอบอำนาจสำหรับการจัดการการลงทุน - Value Your Credit

ข้อตกลงสัญญามอบอำนาจสำหรับการจัดการการลงทุน

ข้อตกลงสัญญามอบอำนาจสำหรับการจัดการการลงทุน ผู้มอบอำนาจ    ผู้ใช้ของCreditU


ผู้รับมอบอำนาจEmpower-You Pet Co. Ltd


ผู้ใช้เปิดขอบเขตอำนาจทางการจัดการทางการลงทุนที่มอบหมาย จะถือว่าผู้ใช้ได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้อย่างครบถ้วนและตกลงมอบอำนาจให้CreditUจัดการทางการลงทุนของเองแทน ถ้าหากว่าผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปรดหยุดดำเนินการต่อ 


1.นิยามศัพท์และการอธิบายความ

1.1 ข้อตกลงฉบับนี้หมายถึงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อมูล และการอธิบายเพิ่มเติมทุกประการของข้อตกลงสัญญามอบอำนาจสำหรับการจัดการการลงทุนรวมทั้งเงื่อนไขและเนื้อหาใดๆ ที่ปรับปรุงตามอับเดทของระบบในวันหลัง

1.2 กฏหมายไทยหมายถึงกฏหมาย กฏระเบียบประเทศไทยและกติกาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม

1.3 แพลตฟอร์มหมายถึง แพลตฟอร์มที่ที่บริหารธุระกิจโดยข้อตกลงฉบับนี้และอำนวยความสะดวกบริการธุระกิจอี-คอมเมิร์ซ ระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ผู้เปิดร้านค้าออนไลน์และฝ่ายร่วมลงทุนกัน และเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยจัดการทางการลงทุน(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่ไม่เพียงแต่แอพพลิเคชั่น CreditU เว็บไซต์ CreditU ชื่อเว็บ:https://credityou.co)และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ในนาม CreditU

1.4 ผู้ใช้ หมายถึงอีกฝ่ายหนึ่ง( ผู้มอบอำนาจ )ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิพลเมืองเต็มที่และความสามารถทางแพ่ง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและผ่านการตรวจสอบแพลตฟอร์ม CreditU ยังสามารถให้สิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ได้อย่างอิสระ

1.5 บริการที่จัดการทางการลงทุน หมายถึงบริการที่รับมอบอำนาจจากผู้ใช้ให้ CreditU จัดการทางการลงทุน  และCreditUจะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้

1.6 เงินทุนการจัดการทางการลงทุน หมายถึงยอดรวมที่ผู้ใช้โอนเข้าบัญชีจัดการทางการลงทุนของแพลตฟอร์โดยโอนผ่านบัญชีของผู้ใช้(ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่แพลตฟอร์มได้รับจริง)

1.7 ค่าตอบแทนการจัดการทางการลงทุน หมายถึงส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มของเงินทุนของผู้ใช้ที่ให้จัดการโดย CreditU ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้มอบอำนาจให้CreditUจัดการการลงทุน

1.8 บัญชีจัดการทางการลงทุน หมายถึงบัญชีที่เปิดโดย CreditU เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนของผู้ใช้

1.9 วันทำงาน หมายถึง วันที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติตามกฏหมายไทย


2. เนื้อหากาบริการ

2.1 ผู้ใช้ยอมรับเปิดบริการมอบอำนาจให้ CreditU จัดการทางการลงทุน