ศูนย์ช่วยเหลือ > นโยบายการป้องกันความเป็นส่วนตัวของ Creditshop

นโยบายการป้องกันความเป็นส่วนตัวของ CreditShop

CreditShop คือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท เอ็มพาวเวอร์ยู แพทจำกัด ผู้ใช้งานที่ดาวห์โหลด CreditShop กรุณาอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด หากผู้ใช้งานกดตกลงและสมัครเข้าใช้งานแล้ว ถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายการป้องกันความเป็นส่วนตัวนี้

 1. 1. ทั่วไป

  1. 1.1 บริษัท เอ็มพาวเวอร์ยู แพทจำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า บริษัท) จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆของลูกค้าทั้งสิ้น
  2. 1.2 เพื่อรักษาความมั่นใจและไว้ใจที่ลูกค้ามีต่อทางบริษัท ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และการสื่อสารเท่านั้น
  3. 1.3 ทางบริษัทจะรวบรวม บันทึก และจัดเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้า ตามความเหมาะสมของกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้ และเป็นเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
 2. 2. การรวบรวมข้อมูล

  1. 2.1 เมื่อลูกค้าได้ทำการสมัครเข้าใช้งานกับทางแพลตฟอร์มของบริษัท จะถูกรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังนี้
   • - ชื่อ
   • - ที่อยู่รับสินค้า
   • - อีเมลล์
   • - เบอร์โทรศัพท์
   • - วันเดือนปีเกิด
   • - เพศ
   • - รูปบัตรประชาชน
   • - รูปผู้ใช้งานถือบัตรประชาชน ข้อความเสียงและวีดิโอ
   • - เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
   • - รายการแสดงเงินเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด หรือรายการเดินบัญชี
   • - อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน (เพื่อรวมรวบข้อมูลการเข้าใช้งานของอุปกรณ์ และนำไปใช้พัฒนาการเพิ่มความปลอดภภัยของอุปกรณ์ต่อไป)
   • - กล้อง (ใช้เพื่อฟังค์ชั่นแสกนบาร์โค้ด ถ่ายรูป บึนทึกเสียงละถ่ายวีดิโอ)
   • - พื้นที่จัดเก็บ (ทางบริษัทจะจักเก็บภาพและข้อความลงในพื้นที่จัดเก็บ)
   • - ที่อยู่ IP ผู้ใช้งาน
   • - เบราว์เซอร์ผู้ใช้งาน
   • - เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเข้าชมก่อนเข้าใช้งานแพล็ตฟอร์ม
   • - เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเข้าชมบนแพล็ตฟอร์ม
   • - วันที่เข้าใช้งาน ระยะเวลาที่เข้าใช้งานบนแพล็ตฟอร์ม และสถิติข้อมูลต่าง ๆ
   • - ข้อความ ข้อมูลเสียง ข้อมูลรูปภาพวิดีโอต่างๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้งานและถูกอัพโหลดลงบนแพล็ตฟอร์ม
   • - เอกสารและข้อมูลต่าง ๆตามที่บริษัทกำหนด
  2. 2.2 ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้วเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ใช้งานแพล็ตฟอร์มแก่ผู้ใช้ งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องยื่นเอกสารที่เป็นจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลของผู้ใช้งานมีความผิดพลาด หรือมีข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจทำให้การใช้งานบนแพล็ตฟอร์มไม่สมบูรณ์ หรืออาจโดนจำกัดการใช้งานบางรายการ 2.3 ข้อมูลต่าง ๆของผู้ใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งาน จะไม่ถูกเผยแพร่ไปสู่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน หากข้อมูลของผู้ใช้งานไม่เป็นผลต่อบริษัท หรือไม่ได้มีการใช้งานแล้ว ทางบริษัทจะหยุดการรวบรวมและลบข้อมูลออกทั้งหมด
  3. 2.4 ทางบริษัทจะจำกัดการใช้งานให้กับผู้ใช้งานที่มีอายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากผู้ใช้งานทำการยื่นข้อมูลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20ปี บริษัทจะไม่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลดังกล่าวทั้งสิ้น
 3. 3. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  1. 3.1 บริษัทหรือผู้ให้บริการอาจจะใช้ cookies เว็บบีคอน หรือเทคนิคทางระบบต่าง ๆเพื่อใช้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาแพล็ตฟอร์มให้ใช้งานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  2. 3.2 cookies คือไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าถึงข้อความต่าง ๆไว้ในเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (หลักๆคือตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อช่วยให้บริษัทสะดวกต่อการเข้าถึงอุปกรณ์หรือเบราเซอร์ของผู้ใช้งาน และอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงการใช้งานที่ผู้ใช้งานสนใจ เพื่อการบริการที่สะดวกและดีขึ้น
  3. 3.3 ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและลบ cookies ได้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ และสามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในการตั้งค่าเบราเซอร์นี้
  4. 3.4 เว็บบีคอนคือกราฟฟิคขนาดเล็กที่ผู้ให้บริการอาจรวมอยู่ในบริการหรือบนแพล็ตฟอร์มของบริษัท เพื่ออนุญาตให้บริษัทเข้าถึงการใช้งานที่เป็นที่ชอบ และเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการ
 4. 4. การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  1. 4.1 เมื่อคุณยินยอมเรียบร้อยแล้ว จะมีผลทางกฎหมายทันที และทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยหากมีการบังคับใช้กฎหมายและ/หรือมีเหตุจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวนั้น ซึ่งตามขอบเขตของกฎหมายที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการยินยอมโดยสมัครใจ หรือจากการทำตามคำสั่งของข้อกฎหมายก็ดี ท่านจะไม่มีสิทธิ์ใช้เหตุการณ์ข้างต้นนี้มาเป็นเหตุผลในการดำเนินการใด ๆ และ/หรือสละสิทธิ์ในการดำเนินการทางคดีต่างๆ
  2. 4.2 เพื่อประโยชน์ของทางบริษัท จึงมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ตามจุดประสงค์ต่อไปนี้
   1. 4.2.1 เพื่อการเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างปกติของแพล็ตฟอร์ม
   2. 4.2.2.เพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆบนแพล็ตฟอร์ม
   3. 4.2.3 เพื่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
   4. 4.2.4 เพื่อใช้ในการแจ้งสถานะหลังการทำธุรกรรมต่าง ๆให้แก่ผู้ใช้งาน
   5. 4.2.5 ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานยื่นไว้เพื่อจัดการบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับการใช้งาน และเพื่อการจัดทำการนำเสนอต่าง ๆให้แก่ผู้ใช้งานตามสถานะของผู้ใช้
   6. 4.2.6 ผู้ใช้งานได้ทำการสมัครใช้งานหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆผ่านแพล็ตฟอร์มของบริษัท ทางบริษัทอาจมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของทางบริษัทให้แก่ผู้ใช้งาน โดยในเนื้อหาข้อความจะมีระบุให้ยกเลิกข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการยกเลิกข้อความแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ และหากยกเลิกข้อความแล้ว ทางผู้ใช้งานจะไม่ได้รับข้อความเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใด ๆจากทางบริษัทอีก
   7. 4.2.7 ทางบริษัทสัญญาว่าจะไม่มีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ และจะไม่มีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อรับผลประโยชน์จากบุลคลที่สามอย่างแน่นอน
 5. 5. การยกเลิกการทำธุรกรรมหรือการยกเลิกบัญชี

  1. 5.1 หากการทำธุรกรรมยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าตามช่องทางต่าง ๆที่บริษัทได้ระบุไว้ เพื่อยกเลิกการทำธุรกรรม แต่หากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถยกเลิกได้ เว้นแต่เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆให้แก่บริษัททำการตรวจสอบต่อไป
  2. 5.2 ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีการใช้งาน โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีที่ใช้งานบนแพล็ตฟอร์มของบริษัท เว้นแต่มีข้อบังคับทางกฎหมายด้านอื่น ทางบริษัทจะทำการระงับการใช้งาน ลบหรือปิดบังข้อมูลผู้ใช้งานภายใน 60วัน
 6. 6. การแก้ไขข้อมูล

  1. 6.1 ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลาผ่านทางแพล็ตฟอร์ม หรือจะติดต่อให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าดำเนินการแก้ไขแทนให้ และทางบริษัทมีสิทธิ์ร้องขอเอกสารยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆนั้น เพื่อใช้ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลต่อไป
  2. 6.2 ผู้ใช้งานมีสิทธิ์แจ้งแพล็ตฟอร์มเพื่อขอลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆของผู้ใช้งาน โดยจะหมายถึงเป็นการร้องขอยกเลิกการใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ และหยุดการให้บริการต่าง ๆกับผู้ใช้งาน
  3. 6.3 เมื่อผู้ใช้งานยื่นขอลบข้อมูล ทางบริษัทอาจจะไม่สามารถทำการลบข้อมูลออกจากระบบได้ทันที ต้องรอให้มีการอัพเดตระบบใหม่จึงจะทำการลบข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยมีระยะดำเนินการไม่เกิน 30 วัน
 7. 7. การเข้าถึงข้อมูล

  1. 7.1 หากผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานต่าง ๆของผู้ใช้งานภายในระยะเวลา 1ปีที่ผ่านมา สามารติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้
  2. 7.2 หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ หรือประวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆของตนเอง สามารถตรวจสอบได้เองจากแพล็ตฟอร์มบนอุปกรณ์ของท่าน โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ผู้รับของ รวมถึงบัญชีธนาคาร และข้อมูลต่าง ๆของผู้ใช้งาน หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานให้กับบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่น ๆทั้งสิ้น หากมีการได้รับความเสียหายจากการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นโดยตัวผู้ใช้งานเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น และหากทางบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทนี้ไว้ด้วย
 8. 8. ความปลอดภัยของข้อมูล

  1. 8.1 ทางบริษัทสัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานไว้เป็นอย่างดี โดยบริษัทจะปกป้องข้อมูลผู้ใช้งานเป็นหลักตามมาตรการดังต่อไปนี้
   1. 8.1.1 เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สามจากเจ้าของข้อมูล
   2. 8.1.2 ปกป้องการเข้าถึงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
   3. 8.1.3 ข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกลบทันทีหลังจากพ้นจากข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือหลังจากเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
   4. 8.1.4 บริษัทจะทำการรวบรวม จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และจะมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานผ่านทางหนังสือนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้
   5. 8.1.5 บริษัทจะทำการอบรมด้านการป้องกันความปลอดภัยทางข้อมูลของผู้ใช้งานให้แก่พนักงานในบริษัท ครอบคลุมไปถึงการทำหนังสือสัญญาเพื่อรักษาความลับของผู้ใช้งาน
   6. 8.1.6 ในกรณีที่มีการผิดพลาดด้านความปลอดภัยของข้อมูล ทางบริษัทจะใช้มาตรการอย่างรัดกุมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามสาเหตุให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสั้น เพื่อเป็นการลดการเสียหายที่จะเกิดขึ้น และทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งถึงสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ใช้งานได้ทราบอย่างทันถ่วงที ผ่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆที่รวดเร็วและที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่าง ๆได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขและติดตาม ตามมาตรการของทางหน่วยงานผู้ดูแลด้านความปลอดภัยกำหนด
  2. 8.2 ทางบริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส 128-bit และSecure Sockets Layers (SSL) ซึ่งเป็นวิธิการรับมือและป้องกันการล้วงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
  3. 8.3 หากผู้ใช้งานมีความมั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป สามารถติดต่อพร้อมยื่นหลักฐานให้กับทางบริษัทได้รับทราบ
  4. 8.4 การตั้งค่ารหัสเข้าใช้งานของผู้ใช้งานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กรุณาใช้อักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่รวมไปถึงตัวเลขต่าง ๆที่ไม่ซ้ำกันในการตั้งค่า และไม่ควรแชร์รหัสนี้กับผู้อื่น หากมีการแชร์รหัสการเข้าใช้งานให้กับบุคคลอื่นได้ร่วมใช้งานด้วยแล้ว ผลกระทบอื่นที่ตามมาผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และหากความเสียหายได้เกิดขึ้นจากบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ร่วมแชร์รหัสเข้าใช้งานด้วยกันนี้ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทางกฎหมายทั้งหมดด้วยตนเอง หากมีสงสัยว่ารหัสได้ถูกเผบแพร่ กรุณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ทันที ทางบริษัทขอแจ้งเตือนผู้ใช้งานทุกท่านว่าหลังจากทำธุรกรรมเสร็จสิ้นทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบการออกจากจากระบบการใช้งาน พร้อมทั้งปิดเบราเซอร์ให้เรียบร้อย
  5. 8.5 บริษัทไม่มีนโยบายให้บริการแก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากตรวจสอบพบข้อมูลของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทจะทำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที
 9. 9. ข้อห้ามข้อมูลขยะ สแปมแวร์ และไวรัสต่าง ๆ

  1. 9.1 บริษัทมิต้องการให้แพล็ตฟอร์มมีข้อมูลขยะ สแปมแวร์ และไวรัสต่าง ๆ กรุณาต้องค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์การใช้งานให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากทางบริษัท หากผู้ใช้งานพบเจอข้อมูลขยะ สแปมแวร์ และไวรัสต่าง ๆบนแพล็ตฟอร์ม สามารถติดต่อไปยังบริษัทให้รับทราบได้ตามช่องทางที่กำหนด
 10. 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. 10.1 ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา นโยบายที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใหม่จะถูกโพสต์หรือเผยแพร่ไว้บนแพล็ตฟอร์ม เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ เนื้อหาที่นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือน โดยก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล ทางบริษัทจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากผู้ใช้งานยังคงใช้บริการ หรือดำเนินการธุรกรรมใด ๆบนแพล็ตฟอร์มหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้แล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขข้อมูลใหม่นี้แล้ว