ข้อมูลส่วนตัว - Value Your Credit
ศูนย์ช่วยเหลือ > นโยบาย “การคืน” สินค้าของ CreditU

นโยบาย การคืน” สินค้าของ CreditU


1.กรณีที่กล่องพัสดุ ไม่สมบูรณ์ ได้รับความเสียหายเกิน 40 ของกล่อง สามารถไม่เซ็นรับสินค้า และส่งคืนได้ทันที
นโยบาย การคืน” สินค้าของ CreditU


1.กรณีต้องการคืนสินค้าอันเนื่องมาจาก ตัวสินค้ามีปัญหา”

     1.1)  เมื่อลูกค้าตรวจว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา ไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าเข้ามาในระบบบริการหลังการขาย ภายใน 2 วัน นับนับจากวันที่ได้รับสินค้าแล้ว (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

     1.2)หากลูกค้าเลือกผ่อนชำระสินค้ารายเดือน > และทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าตัวใหม่มาทดแทนสินค้าที่มีปัญหาได้ ทางบริษัทจะคืนเงินดาวน์ให้ลูกค้า 100% และจะทำการโอนเงินคือให้ลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

     1.3)ในกรณีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เป็นต้น ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าให้กับบริษัทได้ ลูกค้าสามารถเข้าไปที่ศูนย์ให้บริการของแต่ละแบรนด์ได้ ทั่วประเทศ ภายใน 7 วันนับจากวันท่ได้รับสินค้าแล้ว


2.กรณีต้องการคืนสินค้าอันเนื่องจากสาเหตุ ลูกค้าทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าเอง”

     2.1)  หากลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าเอง ทางบริษัทจะไม่รับคืนสินค้า , ไม่รับเคลมสินค้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆของตัวสินค้าในทุกกรณีที่เกิดจากตัวลูกค้าทั้งสิ้น

     2.2) ในกรณีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เป็นต้น ลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าเอง ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าให้กับบริษัทได้ ลูกค้าสามารถเข้าไปที่ศูนย์ให้บริการของแต่ละแบรนด์ได้ ทั่วประเทศ ภายใน 7 วันนับจากวันท่ได้รับสินค้าแล้ว        
นโยบาย การเปลี่ยน” สินค้าของ CreditU


1. กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า สาเหตุ ตัวสินค้ามีปัญหา

     1.1   หากพบว่าสินค้ามีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้แจ้งทางทาง Customer Service ของ CreditU ภายใน 2 วันนับจากวันท่ได้รับสินค้าแล้ว ผ่านช่องทาง


-          E-mail : [email protected]

-          [email protected] : @creditu


     1.2   ส่งสินค้าคืนตามที่อยู่ที่ระบุใน E-mail หรือ [email protected]  ภายใน 5 วันนับจากวันท่ได้รับสินค้าแล้ว

     1.3    ต้องมีใบเสร็จยืนยันสินค้าซื้อจากทาง CreditU เท่านั้น และใบกำกับภาษี(หากมี) ถึงจะมีสิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยแนบส่งมพร้อมากับสินค้ากับสินค้าที่เปลี่ยนคืน

     1.4สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ถูกใช้งาน