ข้อตกลงการใช้บริการผ่อนชำระเงินของแอพพลิเคชั่น CreditU - Value Your Credit

ข้อตกลงการใช้บริการผ่อนชำระเงินของแอพพลิเคชั่น CreditU

                                                                     ข้อตกลงการใช้บริการผ่อนชำระเงินของแอพพลิเคชั่น CreditUฝ่ายหนึ่ง(เจ้าหนี้):Empower-You Pet Co. Ltd  

อีกฝ่ายหนึ่ง(ลูกหนี้):

หมายเลขบัตรประชาชน:

User name ในแอพพลิเคชั่น CreditU:

ก่อนที่จะยืนยันข้อตกลงนี้ โปรดอ่านและเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะข้อตกลงการได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด และข้อตกลงในการเปิดหรือใช้บริการที่ต่างหากและเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับ(ถ้ามี)หากท่านไม่ยอมรับกับเนื้อหาใด ๆของข้อตกลงนี้หรือไม่เข้าใจความหมายของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง โปรดอย่าดำเนินการภายหลัง


1.นิยามศัพท์และการอธิบายความ

1.1 ข้อตกลงฉบับนี้:หมายถึงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อมูล และการอธิบายเพิ่มเติมทุกประการของ《ข้อตกลงการใช้บริการผ่อนชำระเงินของแอพพลิเคชั่น CreditU》รวมทั้งเงื่อนไขและเนื้อหาใดๆ ที่ปรับปรุงตามอับเดทของระบบในวันหลัง

1.2 กฏหมายไทย:หมายถึงกฏหมาย กฏระเบียบประเทศไทยและกติกาที่เกี่ยวข้องเหมาะสม

1.3 แพลตฟอร์ม:หมายถึง แพลตฟอร์มที่ที่บริหารธุระกิจโดยข้อตกลงฉบับนี้และอำนวยความสดวกบริการธุระกิจอี-คอมเมิร์ซ ระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ผู้เปิดร้านค้าออนไลน์และฝ่ายร่วมลงทุนกัน และเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยบริการสินเชื่อ(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งและไม่เพียงแต่แอพพลิเคชั่น CreditU เว็บไซต์ CreditU(ชื่อเว็บ:https://credityou.co)และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ในนาม CreditU

1.4 ผู้ใช้ :หมายถึงอีกฝ่ายหนึ่ง(ลูกหนี้)ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีอายุ【20】ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิพลเมืองเต็มที่และความสามารถทางแพ่ง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและผ่านการตรวจสอบแพลตฟอร์ม CreditU ยังสามารถให้สิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ได้อย่างอิสระ

1.5เครติดวงเงิน:หมายถึงยอดวงเงินที่ผู้ใช้บริโภคแบบช้อปปิ้งผ่อนชำระเงินในแอพลิแคชั่นได้และได้วงเงินจากการพิจารณาของเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดมาและข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุญาตตรวจสอบกับผู้ใช้และพฤติกรรมธุรกรรมของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม เครติดวงเงินนี้จะมีการปรับแปลงอย่างต่อเนื่องตามสถานะเครดิตและพฤติกรรมธุรกรรมของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

วงเงินเครดิตนี้แสดงวงเงินสินเชื่อสินค้าบริเวณคาดหวังใหญ่ที่สุดที่ผู้ใช้ได้รับผ่านแพลตฟอร์ม ไม่แสดงถึงแพลตฟอร์มหรือร้านค้าหรือบุคคลที่สามใด ๆได้รับปากอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อสินค้าของผู้ใช้